Förskolans mål

Vi vill uppmuntra barnens initiativförmåga, nyfikenhet och lust att lära.

Utifrån sina egna förutsättningar och behov kan de sedan utvecklas till trygga, initiativrika barn som kan ta ansvar och visa hänsyn och respekt för andra.

Barnen ska mötas av öppenhet och respekt i ett demokratiskt klimat där alla värderas lika.

  • Varje barn ska erbjudas en stimulerande miljö som lockar fram barnets initiativförmåga och lust till lek, enskilt och i grupp.
  • Varje barn och förälder ska känna trygghet, trivsel och glädje på förskolan i en miljö där barnen ska mötas av öppenhet och respekt där alla värderas lika.
  • Varje barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling och sitt lärande ska få en handlingsplan upprättad som pedagoger (ev. resurs) arbetar efter.
  • Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem  möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
  • Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för.
  • Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.
  • Varje förälder ska erbjudas föräldrasamverkansformer såsom välkomstsamtal, uppföljningssamtal, föräldramöten, utvecklingssamtal och avslutningssamtal.

Mål och vision

På förskolan Otto arbetar vi utifrån de tre värdeorden som är inkludering, inflytande och integritet:

Inkludering

Att den fysiska, pedagogiska och sociala miljön ger barnen goda förutsättningarna för sitt förändrade kunnande.

Inflytande

Att vi är lyhörda, lyssnar in och tar till vara barns kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära.

Integritet

Att vi försöker medvetandegöra barnen om deras rätt till kroppslig och personlig integritet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska känna sig välkomna på Otto. Finns det nåt särskilt behov så anpassar vi verksamheten utefter det. Det kan vara att vi tar in en resurs, specialpedagog, logoped eller gör andra anpassningar i lärmiljön.