Förskolans mål

Vi vill ge barnen en bra grund för ett livslångt lärande i en trygg, säker och stimulerande miljö som inspirerar till lek och aktivitet.

Vi vill uppmuntra barnens initiativförmåga, nyfikenhet och lust att lära.

Utifrån sina egna förutsättningar och behov kan de sedan utvecklas till trygga, initiativrika barn som kan ta ansvar och visa hänsyn och respekt för andra.

Barnen ska mötas av öppenhet och respekt i ett demokratiskt klimat där alla värderas lika.

  • Varje barn ska ges stöd och stimulans i sin utveckling och sitt lärande.
  • Varje barn ska erbjudas en stimulerande miljö som lockar fram barnets initiativförmåga och lust till lek, enskilt och i grupp.
  • Varje barn och förälder ska känna trygghet, trivsel och glädje på förskolan i en miljö där barnen ska mötas av öppenhet och respekt där alla värderas lika.
  • Varje barn ska utifrån sin egen förmåga erbjudas valmöjligheter för att få sina intressen och behov tillgodosedda.
  • Varje barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling och sitt lärande ska få en handlingsplan upprättad som pedagoger (resurs) arbetar efter.
  • Varje förälder ska erbjudas föräldrasamverkansformer såsom välkomstsamtal, uppföljningssamtal, föräldramöten, utvecklingssamtal och avslutningssamtal